Dokumenti

Kontaktirajte nas

Centralni objekt OREBIĆ:
Tel./fax.:020 713 132
GSM:098 389 585
Tel.računovodstvo:020 714 341
Područne ustrojstvene jedinice:
Potomje: 020 714 341
Trpanj:020 743 465
Viganj:020 719 184
Janjina:020 741 014
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Broj posjeta

158878
Gostiju online: 3
Četvrtak, 06 Travanj 2023 06:35

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13. 98/19) i Odluke Upravnog vijeća P.U. Dječjeg vrtić Orebić raspisuje se

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

  1. 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta/bolovanja područni objekt u Potomju)

Uvjeti: za odgojitelje predškolske djece u dječjem vrtiću mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24 . i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 10/97, 107/97, 94/13, 98/19, 57/22 ), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Narodne Novine broj 133/97).

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidati uz osobno potpisanu zamolbu na natječaj prilažu:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2.  dokaz o nepostojanju zapreka  za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19 ):
    - potvrda  nadležnog suda da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak (čl.25 stavak 2.) ne starija od mjesec dana
    - potvrda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25.stavak 4.) ne starija od  mjesec dana
  3. dokaz o državljanstvu
  4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od mjesec dana
  5. životopis

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja, odnosno do 14. travnja 2023.

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Predškolska ustanova Dječji vrtić Orebić, J. B. Jelačića 8, 20 250 Orebić s naznakom “Ne otvaraj- natječaj za radno mjesto odgojitelja (m/ž)”- određeno- područni objekt u Potomju, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kanididati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da P.U. Dječji vrtić Orebić kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici HZZZ i P.U. Dječji vrtić Orebić i oglasnim pločama Vrtića 6. travnja 2023. g.

                                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                   Silvija Poluta, v.r.