Dokumenti

Kontaktirajte nas

Centralni objekt OREBIĆ:
Tel./fax.:020 713 132
GSM:098 389 585
Tel.računovodstvo:020 714 341
Područne ustrojstvene jedinice:
Potomje: 020 714 341
Trpanj:020 743 465
Viganj:020 719 184
Janjina:020 741 014
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Broj posjeta

149568
Gostiju online: 2
Petak, 16 Srpanj 2021 11:15

Natječaj za radno mjesto tajnika (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 I 98/19) i Odluke Upravnog vijeća P.U. Dječjeg vrtić Orebić raspisuje se

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto tajnika (m/ž)

-1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97);

  • VSS, diplomirani pravnik/magistar prava, stručni specijalist javne uprave ili VŠS, stručni prvostupnik javne uprave

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

      Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati uz osobno potpisanu zamolbu na natječaj prilažu:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2.  dokaz o nepostojanju zapreka  za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19 ):
    - potvrda  nadležnog suda da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak (čl.25 stavak 2.) ne starija od mjesec dana
    - potvrda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25.stavak 4.) ne starija od  mjesec dana
  3. dokaz o državljanstvu
  4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  5. životopis

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Predškolska ustanova Dječji vrtić Orebić, J. B. Jelačića 8, 20 250 Orebić s naznakom “Ne otvaraj- natječaj za radno mjesto tajnika”, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kanididati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da P.U. Dječji vrtić Orebić kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici HZZZ i P.U. Dječji vrtić Orebić i oglasnim pločama Vrtića 16. srpnja 2021. g.

                                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                   Silvija Poluta, v.r.